Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Thu Quyết
Biên tập viên
Điện thoại: 0222.2217765
Fax: 0222.3832550
Email: thuquyetnguyen@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn